UEH

Nguyễn Văn Hải THQL

Báo cáo thực hành Mạng và truyền thông

Mô hình được xây dựng trong khuôn khổ bài bào cáo thực hành môn mạng và truyền thông.
    -Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Hải lớp TH001.
    -Lớp: TH001
    -Mã số sinh viên: 31141021498

Kỹ năng mềm

Giao tiếp
65%
Lãnh đạo
40%
Làm việc nhóm
75%

Ngôn ngữ lập trình

HTML/CSS
65%
Javascript
40%
C Shap
35%
PHP
55%
SQL
10%


Liên hệ với tôi